Knauf Knauf

Späť

Akustický komfort je súčasťou kvalitného bývania

Ochrana pred hlukom

V rámci produktov a systémov Knauf existujú riešenia, ktoré spĺňajú základné normou stanovené požiadavky, ale existujú aj také, kde použitím kvalitnejšieho produktu dosiahnete podstatne vyššiu mieru komfortu alebo bezpečnosti ako je prepísané. Predovšetkým v oblasti bývania nejde často o splenenie noriem ale o vytvorenie čo najpríjemnejšieho a najkomfortnejšieho prostredia.

Spoľahlivá akustická ochrana

Konštrukcie suchej výstavby ponúkajú výborné vlastnosti v oblasti akustiky. Odborná i laická verejnosť má možnosť si porovnať akustické vlastnosti stavebných konštrukcií pri použití rôznych typov opláštenia i konštrukcií.

Veličiny posudzované v rámci akustického komfortu

Akustický komfort je daný základnými veličinami - vážená vzduchová nepriezvučnosť (Rw), vážená hladina normalizovaného kročajového hluku ( Lnm) a doba dozvuku ( T).
Prvé dve veličiny určujú schopnosť konštrukcie tlmiť hluk vznikajúci mimo miestnosti, v ktorej sa nachádzame, tretia určuje schopnosť materiálov pohltiť zvuk, ktorý vzniká v miestnosti a následne ho nešíriť ďalej, aby nevznikala ozvena.
Hluk, ktorý počujeme je tvorený zvukmi rôznych frekvencií. Preto pri posudzovaní subjektívneho hluku na človeka je dôležité sa zaoberať nielen vyžšie uvedenými veličinami, ale aj intenzitou jednotlivých zvukov.

Veličiny posuzované v rámci akustického komfortu

Akustický komfort je dán základními jednočíselnými veličinami, které se nazývají vážená vzduchová neprůzvučnost (Rw), vážená hladina normalizovaného kročejového hluku (Lnw) a doba dozvuku (T).
První dvě veličiny určují schopnost konstrukcí tlumit hluk vznikající mimo místnost, v níž pobýváme, třetí určuje schopnost povrchů místnosti, pohlcovat hluk v této místnosti vznikající a nevracet ho zpět (jinak vzniká v místnosti nepříjemná ozvěna).
Hluky, které slyšíme a tedy i výše zmíněné veličiny jsou složeny ze zvuků různých frekvencí podobně, jako je zvuk kytary složen ze zvuků vydávaných jednotlivými strunami. A záludnost je v tom, že na každou strunu je člověk jinak citlivý a vnímá ho s jinou intenzitou.

Proto při posuzování subjektivního vlivu hluku na člověka je třeba se zabývat nejenom výše zmíněnými jednočíselnými veličinami, ale trochu se podívat i na intenzitu „jednotlivých strun“.
 

 

Bezpečné bývanie- akustický komfort

Čím je daná vysoká účinnosť konštrukcie Knauf

Dobré akustické vlastnosti je možné dosiahnuť dvoma spôsobmi. Buď zvolíme ťažkú konštrukciu ( plné tehly, betón) alebo konštrukcie rádovo 7 x ľahšie, ale veľmi pružné, ktoré akustickú energiu pohlcujú.


 

Viac technických informácií na stiahnutie TU ...

Vstupenka na koncert ticha

Nadmernému hluku je vystavených čoraz viac ľudí – či už doma, alebo na pracovisku. Ciest, ako zlepšiť akustický komfort v budovách alebo v jednotlivých miestnostiach, je mnoho. Odvíja sa to primárne od konštrukcie stavby, použitých materiálov a nesporne aj od požadovaných parametrov. Dôležitú úlohu hrajú aj priestorové a finančné možnosti. Jednou z najjednoduchších ciest, ako možno zredukovať hluk, je použitie sadrokartónových dosiek, ktoré sú schopné zabrániť prieniku hluku do miestnosti (zvuková izolácia) a výrazne obmedziť hluk vznikajúci v samotnej miestnosti
(priestorová akustika).
Novinkou medzi doskami Knauf je sadrokartónová doska RED Piano, ktorá nájde uplatnenie v  rôznych typoch akustických konštrukcií. Hodí sa všade tam, kde sú potrebné kvalitné zvukovoizolačné konštrukcie, a  navyše už netreba použiť žiadne špeciálne a  oveľa drahšie
akustické dosky. Nová sadrokartónová doska kompletizuje portfólio produktov Knauf v oblasti vzduchovej nepriezvučnosti. Tým pádom je možné nastaviť akustickú konštrukciu presne podľa požiadaviek projektanta/investora. Stačí si len zvoliť tú správnu.Sadrokartón môžeme z hľadiska zvukovej izolácie rozdeliť do niekoľ kých výkonnostných tried. Tieto triedy sú dané typom konštrukcie a  použitými doskami, prípadne ich kombináciou. Zatiaľ čo na začiatku výkonnostného
radu je základná bežná biela doska Knauf WHITE (GKB), na opačnom konci sa nachádzajú dosky Knauf Diamant (hmotnosť12,8 kg/m2 pri hrúbke 12,5 mm) a Knauf Silentboard (hmotnosť 18 kg/m2 pri hrúbke 12,5 mm). Nová sadrokartónová doska Knauf RED Piano sa výkonnostne nachádza niekde medzi týmito doskami. V  základných skladbách priečok W  111, W 112, resp. W 115 je možné vďaka použitiu dosky Knauf RED Piano zlepšiť vzduchovú nepriezvučnosť o cca 3 dB a viac* (v porovnaní s konštrukciami z dosiek Knauf WHITE). Podobne ako v iných prípadoch, jednotlivé dosky možno kombinovať, aby sa dosiahli dobré akustické parametre a  zvýšili mechanické parametre. Napríklad pri konštrukcii W 115 je možné kombináciou dosky Knauf RED Piano a  Knauf Diamant dosiahnuť až o  cca 6 dB (a viac*) lepšiu vzduchovú nepriezvučnosť než
pri konštrukciách z dosiek Knauf WHITE. 
*Poznámka: Hodnota zlepšenia je závislá od konkrétneho systému.

 

Brožúra na stiahnutie

 Jedinečná ako Diamant, po ktorom je pomenovaná
Doska Knauf Diamant nesie podľa európskej normy STN EN 520 označenie DFH2IR. Z tohto označenia vyplýva, že ide o sadrokartónovú dosku, ktorá je štandardne impregnovaná, teda vhodná do vlhkých priestorov (kúpeľne, kuchyne), a to pre svoje minimálne objemové zmeny pod vplyvom vlhkosti (dilatácie konštrukcií každých 15 m). Zároveň sa vyznačuje približne rovnakými protipožiarnymi vlastnosťami ako štandardné požiarne sadrokartónové dosky Knauf GKF a okrem toho má zvýšenú tuhosť jadra a tvrdší povrch. Navyše ju možno použiť aj do nosných stien drevostavieb, keďže má stužujúcu funkciu. Nosné steny drevostavieb s touto doskou majú požiarnu odolnosť až do REI 60 D3. Zároveň je vhodné použiť ju tam, kde sa očakávajú zvýšené mechanické zaťaženia povrchu (napr. nemocnice, školy,...). Vďaka vysokej mechanickej odolnosti sa hodí aj na opláštenie medzibytových priečok.
Pridanou hodnotou dosky je akustická izolačná schopnosť (vzduchová nepriezvučnosť priečok je rádovo vyššia o 5 až 8 dB v závislosti od typu priečky). Doska sa vyrába v hrúbkach 12,5 mm, 15 mm a 18 mm. Jej rozmery sú pritom identické s klasickou sadrokartónovou doskou
(1 200 × 2 000 mm).

Porovnanie akustických parametrov (Rw) niektorých druhov priečok s rôznymi typmi sadrokartónových dosiek

 

systém/hrúbka/profil Typ dosky
Knauf White/GKB Knauf Diamant
W111/100/CW75 45 dB 52dB
W111/125/CW100 47dB 53dB
W112/125/CW75 54dB 61dB
W112/150/CW100 56dB 63dB
W115/205/2x CW75 60dB 72dB
W115/255/2x CW100 62dB 72dB

Brožúra na stiahnutie

 Neexistuje iná Sadrokartónová doska s vyššou ochranou proti hluku
Knauf Silentboard sú sadrokartónové protipožiarne dosky podľa  DF podľa EN 520+A1. Vďaka špeciálne upravenému sadrovému jadru ponúkajú najlešie akustické parametre. Akustické výhody dosky Silentboard spočívajú v posunutí koencidenčnej frekvenie fgr (priaznivá tuhosť dosky) a zvýšenej plošnej hmotnosti (rezonančná frekvencia fres).

Vlastnosti

  • vysoká zvuková izolácia v nízkych frekvenciách
  • univerzálna aplikácia (pre novostavby aj rekonštrukcie, sanácie)
  • kombinuje malú hrúbku konštrukcie s vysokými akustickými parametrami (pre úsporu vnútorného priestoru)
  • zlepšuje akustický komfort predovšetkým v nízkych frekvenciách
  • doska je možné ohýbať

 

Viac tu...